Kiểm tra tên miền

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .net
 • .edu.vn
 • .net.vn
 • .com.vn
 • .org

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .vn
 • .name.vn
 • .int.vn
 • .health.vn
 • .pro.vn
 • .info.vn
 • .ac.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .net.vn
 • .com.vn

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .info
 • .biz
 • .net
 • .asia
 • .org

Chọn/Bỏ chọn tất cả

Tiên miền phải hơn 2 ký tự và không có ký tự đặc biệt*

Tên miền được mua nhiều

.vn

460,000 đ/năm

.com

169,000 đ/năm

.info

110,000 đ/năm

.biz

371,000 đ/năm

.net

169,000 đ/năm

.asia

59,000 đ/năm

.name.vn

52,000 đ/năm

.int.vn

260,000 đ/năm

.health.vn

260,000 đ/năm

.pro.vn

260,000 đ/năm

.info.vn

260,000 đ/năm

.ac.vn

260,000 đ/năm

10 quy tắc đặt tên dễ nhớ

Tại sao đăng ký tên miền ở vdodata