Bảng giá Thuê Tủ Rack

Thuê Tủ Rack
Rack offline
28,000,000đ/Tháng
28,000,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   0
 • Băng thông internet trong nước:   Không
 • Băng thông internet quốc tế:   Không
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack basic
31,900,000đ/Tháng
31,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   100Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   6Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack silver
33,400,000đ/Tháng
33,400,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   200Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack gold
34,900,000đ/Tháng
34,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   300Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   15Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack platinum
37,400,000đ/Tháng
37,400,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   500Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   20Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack diamond
42,400,000đ/Tháng
42,400,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   1Gbps
 • Băng thông internet quốc tế:   30Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack online
27,500,000đ/Tháng
27,500,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   Không
 • Băng thông internet trong nước:   Không
 • Băng thông internet quốc tế:   Không
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack basic
29,000,000đ/Tháng
29,000,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   100Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack silver
33,000,000đ/Tháng
33,000,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   200Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack gold
34,500,000đ/Tháng
34,500,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   300Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack platinum
36,900,000đ/Tháng
36,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   500Mbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack diamond
42,000,000đ/Tháng
42,000,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông internet trong nước:   1Gbps
 • Băng thông internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack offline
26,500,000đ/Tháng
26,500,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   7200W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   Không
 • Băng thông trong nước:   Không
 • Băng thông quốc tế:   Không
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack basic
30,400,000đ/Tháng
30,400,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   7200W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông trong nước:   100Mbps
 • Băng thông quốc tế:   5Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack silver
31,900,000đ/Tháng
31,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   7200W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông trong nước:   200Mbps
 • Băng thông quốc tế:   8Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack gold
33,400,000đ/Tháng
33,400,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   7200W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông trong nước:   300Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack platinum
35,900,000đ/Tháng
35,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   7200W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông trong nước:   500Mbps
 • Băng thông quốc tế:   15Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24
Rack diamond
40,900,000đ/Tháng
40,900,000đ/Tháng
 • Chuẩn không gian:   42U
 • Công suất điện:   6000W
 • Số lượng máy chủ:   24
 • IP Address:   24
 • Băng thông trong nước:   1Gbps
 • Băng thông quốc tế:   20Mbps
 • Lưu lượng thông tin:   Không
 • Điện, máy nổ dự phòng, UPS:   Có
 • UPS:   Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật:   24/24

Gói
dịch vụ
Không gian
rack
Công suất
điện
Số lượng
máy chủ
IP Băng thông
trong nước
Băng thông
quốc tế
Lưu lượng
thông tin
Điện Hỗ trợ Cước duy trì
hàng tháng
*
Rack offline 42U 6000W 24 0 Không Không Không 24/24 28,000,000
Rack basic 42U 6000W 24 24 100Mbps 6Mbps Không 24/24 31,900,000
Rack silver 42U 6000W 24 24 200Mbps 10Mbps Unlimited 24/24 33,400,000
Rack gold 42U 6000W 24 24 300Mbps 15Mbps Không 24/24 34,900,000
Rack platinum 42U 6000W 24 24 500Mbps 20Mbps Unlimited 24/24 37,400,000
Rack diamond 42U 6000W 24 24 1Gbps 30Mbps Không 24/24 42,400,000
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  Thuê tủ Rack

  Hệ thống tủ Rack tiêu chuẩn
  Cung cấp tủ Rack cung cấp chuẩn tủ rack 42U, 47U
  Đặt tại Data hàng đầu
  Các Data ViettelIDC, VNPT Data, FPT Data, CMC Data, Telehouse
  Dịch vụ chuyên nghiệp
  Thuê tủ rack theo nhu cầu, có sẵn các mức băng thông
  Up Time lên tới 99,99%
  Hoạt động ổn định, liên tục nhờ hệ thống điều hòa, UPS, chống cháy
  Câu hỏi thường gặp

  Dịch vụ cho thuê tủ rack là dịch vụ cho thuê một hoặc nhiều tủ rack tiêu chuẩn 42U, 45U, 47U hoặc thuê một phần không gian trong tủ rack hoặc thuê một phần không gian diện tích mặt sàn trong data center để đặt tủ rack chuyên dụng theo yêu cầu, nhằm sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp đã được thiết kế xây dựng và đầu tư trang bị sẵn các hệ thống điện, điều hòa, internet, an ninh và các hệ thống liên quan khác theo tiêu chuẩn quốc tế để triển khai các hệ thống công nghệ thông tin và kết nối ra internet.

  Không gian cho thuê chỗ đặt tủ rack mà VDO Data cung cấp?

  Không gian thuê tủ rack lớn nhất:

  – Chuẩn không gian 42U, 45U, 47U

  – Số lượng máy chủ: 24 máy chủ.

  – Số địa chỉ IP: 24

  – Băng thông trong nước: 1Gbps

  – Băng thông quốc tế: 20Mbps

  Cho thuê chỗ đặt tủ rack tại VDO Data đang có chương trình hỗ trợ miễn phí:
  • Miễn phí đặt thử máy chủ 1 tuần trải nghiệm chất lượng dịch vụ chỗ đặt máy chủ của VDO Data.
  • Miễn phí tư vấn dịch vụ thuê chỗ đặt tủ rack nhằm tối ưu chi phí và đáp ứng tối đa yêu cầu kỹ thuật.
  • Miễn phí chuyển máy chủ và các thiết bị mạng, dữ liệu của quý khách hàng đến Trung tâm dữ liệu của VDO Data.

  Đồng thời, Giảm giá tới 30% phí dịch vụ khi đăng ký dịch vụ cho thuê tủ rack dài hạn:

  • Giảm 5% khi đăng ký mới 03 tháng.
  • Giảm 10% khi đăng ký mới 06 tháng.
  • Giảm 15% khi đăng ký mới 12 tháng.
  • Giảm 20% khi đăng ký mới 24 tháng.
  • Giảm 25% khi đăng ký mới 36 tháng.
  • Giảm 30% khi đăng ký mới 60 tháng.

  Ngoài ra, các dịch vụ máy chủ khác của VDO: Thuê Máy Chủ, Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ, Thuê Phần Cứng Máy Chủ cũng có chương trình giảm giá ưu đãi đối với khách hàng thanh toán dài hạn.

  Tại VDO Data, tủ rack của khách hàng được đặt tại các Trung Tâm Dữ Liệu đạt chuẩn quốc tế của Viettel, FPT, VNPT, CMC đạt tiêu chuẩn Tier III quốc tế với các hệ thống hỗ trợ đầy đủ, hiện đại. Dịch vụ Cho thuê chỗ đặt tủ rack chuyên dụng tại VDO Data được tính toán có mức dự phòng, hiệu suất cao, có thể đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng.
  • Đường truyền kết nối Internet nhanh, ổn định và liên tục.
  • Dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục nhờ các hệ thống điều hòa, UPS, máy phát điện dự phòng và chống sét, chống cháy.
  • Sẵn sàng sử dụng và kết nối đến các dịch vụ và hệ thống chuyên nghiệp khác của VDO Data như: dịch vụ truyền số liệu, hệ thống Voice Gateway, SMS Gateway…
  • Máy phát điện.
  • Bộ lưu điện UPS.
  • Hệ thống lạnh trung tâm.
  • Lưu lượng thông tin.
  • Hệ thống báo khói, báo cháy.
  • Hệ thống phòng chống chữa cháy.
  • Hệ thống chống sét.
  • Công cụ theo dõi traffic Server.
  • Hệ thống kiểm soát an ninh, bảo mật.
  • Hệ thống giám sát.
  Có.
  Dịch vụ cho thuê chỗ đặt tủ Rack của VDO Data đảm bảo cho khách hàng các quyền lợi:
  • Khách hàng tùy chọn cấu hình máy chủ đặt trong tủ Rack riêng của mình.
  • Máy chủ của khách hàng được đặt trong điều kiện đảm bảo về tốc độ và chất lượng dịch vụ.
  • Được cấp các IP tĩnh. Số lượng IP được cấp không giới hạn theo nhu cầu sử dụng
  • Không giới hạn lưu lượng thông tin.
  • Cho phép Khách hàng tự quản trị từ xa hoặc trực tiếp mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy.
  • Khách hàng có toàn quyền chủ động về công nghệ nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm,…
  • Được bảo mật bởi các hệ thống Firewall, Anti Virus, Anti Spam chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7/365.

  – VDO Data cung cấp cho khách hàng hệ thống tủ rack riêng biệt được trang bị sẵn các thiết bị cần thiết để chứa máy chủ

  Thuê tủ rack tại VDO Data với hệ thống tủ Rack cung cấp chuẩn tủ rack 42U, 47U với các mức băng thông có khả năng tùy biến phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng, được đặt trong trong các Data tiêu chuẩn Tier III quốc tế với hạ tấng hiện đại, thông minh

  – Giá dịch vụ của chúng tôi được đánh giá là rất cạnh tranh, đồng thời có những dịch vụ bổ sung, Support liên tục khi cần, giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

  Tìm kiếm dịch vụ thuê tủ Rack:Thue tu rack,Thuê tủ rack,Dich vu thue tu rack,Dịch vụ thuê tủ rack,Cho thue tu rack,Cho thuê tủ rack,Dich vu cho thue tu rack,Dịch vụ cho thuê tủ rack,Thue cho dat tu rack,Thuê chỗ đặt tủ rack,Cho thue cho dat tu rack,Cho thuê chỗ đặt tủ rack,Dich vu cho thue cho dat tu rack,Dịch vụ cho thuê chỗ đặt tủ rack

  VDO Data cung cấp không gian an toàn đảm bảo sự riêng tư với dịch vụ phù hợp nhất dành cho khách hàng đang cần giải pháp từ trung tâm dữ liệu. Đối với mỗi tủ rack, chúng tôi đều trang bị sẵn khóa riêng và nguồn cấp điện riêng. Thuê tủ rack mang lại lợi ích cho khách hàng trong việc quản lí tối đa điện năng, kiểm soát môi trường, kết nối, đồng thời đảm bảo tính riêng tư, an toàn, linh hoạt ở mức độ cao cho máy chủ.
  5/5 (1 Review)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha