Bảng giá Tổng đài ảo Cloud PBX

Tổng đài ảo Cloud PBX
CloudPBX a
150,000đ/Tháng
150,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  5
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX b
270,000đ/Tháng
270,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  10
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX c
720,000đ/Tháng
720,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  30
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX d
900,000đ/Tháng
900,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  50
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX e
1,500,000đ/Tháng
1,500,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  100
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX f
2,700,000đ/Tháng
2,700,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  200
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web

CloudPBX a
150,000đ/Tháng
150,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  5
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX b
270,000đ/Tháng
270,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  10
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX c
720,000đ/Tháng
720,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  30
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX d
900,000đ/Tháng
900,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  50
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX e
1,500,000đ/Tháng
1,500,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  100
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
CloudPBX f
2,700,000đ/Tháng
2,700,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  200
 • Tích hợp đầu số cố định/ di động/ 1900/ 1800
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking)
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
 • Ghi âm và lưu trữ cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  Ghi Âm Cuộc Gọi
  Ghi âm mọi cuộc gọi của nhân viên , khách hàng, giúp chăm sóc khách hàng tốt nhất
  Hỗ Trợ Đa Nền Tảng
  Hỗ trợ phần mềm gọi điện miễn phí trên PC, smartphone, Macbook
  Thống Kê Cuộc Gọi
  Đánh giá hiệu quả dịch vụ qua thống kê số lượng cuộc gọi vào ra
  An Toàn Ổn Định
  Hệ thống đặt ở các Data center lớn như VNPT, FPT, đảm bảo ổn định, uptime 99,9%
  Câu hỏi thường gặp
  – Các gói dịch vụ tổng đài ảo Cloud PBX do VDO Data cung cấp đã xây dựng và tích hợp tất cả các tính năng cần thiết cho một hệ thống tổng đài cho doanh nghiệp.
  – Chúng tôi tin rằng: các tính năng Cloud PBX được VDO xây dựng, phát triển trên các gói dịch vụ hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của bạn.
  Hoàn toàn không thể!
  Với tổng đài ảo Cloud PBX, khách hàng được cung cấp tài khoản quản trị cao nhất. Người có quyền quản trị cao nhất sẽ phân quyền cho mọi người dùng trong hệ thống theo từng cấp độ.
  Ngoài ra, hệ thống tổng đài Cloud PBX do VDO cung cấp luôn được bảo vệ bởi những hệ thống bảo mật, an ninh mạng tốt nhất.
  Hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu bạn nhận ta tổng đài Cloud PBX không phù hợp với doanh nghiệp của bạn
  Bạn hoàn toàn có thể hủy dịch vụ lắp đặt tổng đài ảo cloud pbx bằng cách gửi email thông báo cho chúng tôi trước khi đến đợt thanh toán kế tiếp.
  Không! Giá dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx chúng tôi đưa trong phần bảng giá được tính theo số lượng máy mà khách hàng thuê cộng thêm một số dịch vụ đi kèm bổ sung. Số lượng người dùng sẽ là không giới hạn cho mỗi gói.
  Khách hàng có thể yên tâm, trước khi hết thời gian đăng ký tổng đài cloud pbx khoảng 5 đến 7 ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng của VDO Data sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi mail cho khách hàng để nhắc nhở về thời hạn, đăng ký gói tiếp theo, giúp cho quá trình sử dụng dịch vụ tổng đài cloud pbx được liên tục, không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
  Tìm kiếm dịch vụ:Cloud PBX,Dịch vụ cloud pbx,Tổng đài cloud pbx,Tong dai cloud pbx,Dịch vụ tổng đài cloud pbx,Dich vu tong dai cloud pbx,Lắp đặt tổng đài cloud pbx,Lap dat tong dai cloud pbx,Tổng đài ảo cloud pbx,Tong dai ao cloud pbx,Dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx,Dich vu tong dai ao cloud pbx,Lắp đặt tổng đài ảo cloud pbx,Lap dat tong dai ao cloud pbx
  Rất đơn giản!
  Khi khách hàng cảm thấy gói tổng đài ảo cloud pbx hiện tại không đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình nữa và muốn nâng cấp lên.
  Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Hotline 1900 0366, gửi mail hoặc tới địa chỉ VDO Data để được tư vấn và đăng ký gói tổng đài cloud pbx khác.
  Ngay khi khách hàng đăng ký gói mở rộng là sẽ có hiệu lực ngay lập tức với các tính năng mới tương ứng trong gói mở rộng
  Về phương thức thanh toán dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx, cũng giống như dịch vụ lắp đặt tổng đài cloud Call Center của VDO Data đưa ra 2 cách thanh toán linh hoạt:

  1. THANH TOÁN TRỰC TIẾP, TIỀN MẶT

  Quý khách có thể đến trực tiếp trụ sở tại Hà Nội hoặc các điểm chi nhánh/ văn phòng giao dịch TP. HCM / Đà Nẵng của VDO Data để thanh toán tiền mặt.

  – Trụ sở tại Hà Nội: Số 61,Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  – Chi nhánh tại TP. HCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh –

  2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

  Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website của VDO Data, bạn chuyển thanh toán cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản ngân hàng của công ty.

  Lưu ý: Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho số hợp đồng/ dịch vụ/ tên khách hàng để chúng tôi có thể tự động xác nhận thanh toán.

  0/5 (0 Reviews)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha