• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài Java + Tomcat trên Centos7

Hướng dẫn cài Java + Tomcat trên Centos7

Trước tiên bạn cần SSH vào VPS

Ta tiến hành cài Java, ở đây tôi cài bản 1.7

sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel

Tiếp theo ta sẽ cài Tomcat

Tạo user và group

sudo groupadd tomcat
sudo useradd -M -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Tải Tomcat 8.5 về

wget http://mirror.downloadvn.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.49/bin/apache-tomcat-8.5.49.tar.gz
sudo mkdir /opt/tomcat
sudo tar xvf apache-tomcat-8.5.49.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

Phân quyền lại các thư mục

cd /opt/tomcat
sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat
sudo chmod -R g+r conf
sudo chmod g+x conf
sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/

Tạo service cho Tomcat

cat << 'EOF' >> /etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=forking
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID
User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Khởi động Tomcat cùng hệ thống

systemctl daemon-reload
systemctl start tomcat
systemctl enable tomcat
systemctl status tomcat

Thêm tài khoản admin cho Tomcat, mở file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml và thêm đoạn dưới vào

<tomcat-users>
<user username="admin" password="password" roles="manager-gui,admin-gui"/>
</tomcat-users>

Tiếp đó ta cần cho phép đăng nhập vào Tomcat

Sửa file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml sau đó xóa 2 dòng đỏ dưới đi rồi lưu lại là được

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
</Context>

Khởi động lại Tomcat là được, sau đó bạn có thể vào qua giao diện web http://IP:8080

systemctl restart tomcat
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply