• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài Pagespeed trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài Pagespeed trên DirectAdmin

Pagespeed là 1 Module dùng để tối ưu tốc độ web của google, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nó trên VPS chạy Directadmin

 

Bước 1: Cài 1 số gói cần thiết

yum install at gcc-c++ pcre-dev pcre-devel zlib-devel make unzip nano 

Bước 2: Tải file cài đặt Pagespeed về

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bước 3: Tiến hành cài đặt file đã tải

rpm -i --nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bạn sẽ nhận được thông báo dạng như sau khi cài OK

warning: mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 7fac5991: NOKEY

Bước 4: Sau đó ta cần sửa lại file cấu hình httpd

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

Sau đó thêm dòng sau vào và lưu lại Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

Tiếp đó mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Và thêm dấu # đầu dòng để comment dòng sau lại Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Bước 5: Khởi động lại httpd và kiểm tra lại Pagespeed module

service httpd restart
apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed_module

 

Sau đó hiện ra pagespeed_module (shared) là đã OK rồi

Trường hợp bị lỗi và bạn muốn tắt Pagespeed đi thì ta quay lại bước 4 và 5 chỉnh ngược lại theo hướng dẫn

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

Sau đó xóa bỏ dòng trong đó hoặc thêm dấu # đầu dòng đó và lưu lại là được,

#Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

sau đó khởi động lại Apache

service httpd restart
0/5 (0 Reviews)