• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài thêm các extension của PHP trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài thêm các extension của PHP trên DirectAdmin

Khi bạn cài DA lên VPS thì có một số extension đã được cài ở chế độ mặc định, tuy nhiên nếu bạn có nhu cầu cần các phần mở rộng khác trên PHP thì bạn cần phải cài thủ công.

Ta SSH vào VPS sau đó tìm file cấu hình của PHP

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build used_configs | grep configure.php

Bạn sẽ nhận được một đoạn giống như sau

PHP (default) configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/fastcgi/configure.php56

Tiếp đó ta tiến hình copy file cấu hình của PHP sang 1 thư mục khác

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/fastcgi
cp -fp configure/fastcgi/configure.php56 custom/fastcgi/configure.php56

Tiếp đó ta mở file cấu hình của PHP vừa rồi lên

nano custom/fastcgi/configure.php56

Thêm vào dòng cuối cùng các phần mở rộng cần cài trên PHP với cấu trúc –with-tênmodule, ví dụ như dưới, rồi lưu lại bằng ctrl + O, sau đó ctrl + X để thoát

--with-pear \
--with-xsl \
--with-zlib \
--enable-soap \
--with-mcrypt 

Sau đó ta chạy lệnh sau để PHP tiến hành chạy lại

./build php n

Sau khi chạy xong ta tiến hành khởi động lại dịch vụ

/sbin/service httpd restart
0/5 (0 Reviews)