• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented”

Cách sửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented”

Đây là một lỗi xảy ra trên Direct Admin chạy CentOS 7 khi các bạn tạo một User. Lỗi này sẽ khiến bạn không thể thiết lập giới hạn cho các tài khoản trên Direct Admin.

Lỗi này do định dạng file ở đây là XFS khác hẳn so với EXT3,4 mà chúng ta thường dùng. Vậy nên cần một vài bước thiết lập để Direct Admin quản lý định dạng XFS này.

Ta SSH vào VPS sau đó chạy lệnh sau. Sau đó ta cần khởi động lại VPS để hoàn tất.

sed -i '/GRUB_CMDLINE_LINUX/cGRUB_CMDLINE_LINUX=\"rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,pquota\"' /etc/default/grub; cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig ; grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg;
 

Nói một cách dể hiểu thì dòng lệnh trên sẽ chỉnh sửa lại cấu hình trong Kernel để nó có thể dùng XFS.

Kiểm tra lại xem đã bật XFS trong config của Direct Admin chưa, use_xfs_quota=1 là ok

cd /usr/local/directadmin
./directadmin c | grep use_xfs_quota
use_xfs_quota=1

Ta cần chạy lệnh sau để những user đã tạo trước đó bị lỗi XFS sẽ bị giới hạn Quota như đã chỉ định.

echo "action=rewrite&value=quota" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Vậy là ok rồi, hay thử tạo lại một tài khoản xem.

0/5 (0 Reviews)