• Trang chủ
  • Cách xử lý lỗi Shared Hosting chặn file .exe

Cách xử lý lỗi Shared Hosting chặn file .exe

Trong bài viết này VDO sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi Shared Hosting chặn file .exe vì lý do bảo mật trên dịch vụ Shared Hosting.


Phương án 1

Compile và deploy lại project mà không cần sử dụng đến roslyn hoặc sử dụ đến bất kỳ file csc.exe nào.

Phương án này yêu cầu bạn phải rebuild website.

Chỉ cần vào Nuget manager, tìm gói Microsoft.CodeDom.Provider.DotnetCompilerPlatform và gỡ cài đặt nó.


Sau đó rebuild và publish lại Website.

>>> Hướng dẫn khắc phục lỗi website trên máy chủ Cloud Server

Phương án 2: Xử lý trực tiếp trên file Web.config

Phương án này trực tiếp xử lý trên file Web.config nên sẽ không cần rebuild Website.

Tìm đến tag Compilers có thể xóa đi hoặc comment lại và lưu file.


Sau đó tìm đến đúng đường dẫn thư mục bin/roslyn xóa thư mục này đi hoặc có thể rename lại.


Chúc các bạn thành công.

Phương án 3: Áp dụng cho .Netcore.

Vẫn là file web.config, tìm và thay đổi cấu trúc trong file.

processpath=”abc.exe” —>> processPath=”dotnet” arguments=”.abc.dll“

Nguồn sưu tầm

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply