• Trang chủ
  • Hướng dẫn cách cài đặt FFMpeg trên CentOS 7

Hướng dẫn cách cài đặt FFMpeg trên CentOS 7

[ Thuê máy chủ ] FFmpeg là một thư viện / công cụ mã nguồn mở tuyệt vời có thể giải mã và mã hóa bất kỳ định dạng video nào cho nhau. Nó hỗ trợ hầu hết tất cả các code âm thanh / video (h264, h265, vp8, vp9, aac, opus, v.v.) và các định dạng tệp (mp4, flv, mkv, ts, webm, mp3, v.v.). Ngoài ra FFMpeg hỗ trợ lại tất cả các giao thức phát trực tuyến (http, rtmp, rtsp, hls, v.v.).

Bạn có thể sử dụng FFmpeg như một tệp độc lập trong máy tính của mình hoặc có thể sử dụng FFmpeg làm thư viện trong phần mềm video / âm thanh tùy chỉnh của mình.

>>> Bạn có biết cách Làm thế nào để vá lỗ hổng Spectre và Meltdown?

Tìm hiểu cách cài đặt FFMpeg trên CentOS 7

Để cài đặt FFMpeg trên CentOS 7 chúng ta cos2 cách như sau:

  • Cài trực tiếp từ repo có hỗ trợ.
  • Cài đặt bằng phiên bản prebuilt.

Cách 1: Cài đặt FFmpeg từ repository

Repo có hỗ trợ FFmpeg rất ít, có thể nói là hiếm luôn và thường sẽ là phiên bản cũ. Ở đây mình giới thiệu repo Nux Dextop, bản mới nhất là 2.6.8.

Đầu tiên cài đặt epel-release

yum -y install epel-release

Cài đặt nux repo

rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Cài đặt ffmpeg và ffmpeg-devel packages

yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Kiểm tra lại cài đặt

# ffmpeg -version

ffmpeg version 2.6.8 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers

built with gcc 4.8.5 (GCC) 20150623 (Red Hat 4.8.5-4)

configuration: –prefix=/usr –bindir=/usr/bin –datadir=/usr/share/ffmpeg –incdir=/usr/include/ffmpeg –libdir=/usr/lib64 –mandir=/usr/share/man –arch=x86_64 –optflags=’-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong –param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic’ –enable-bzlib –disable-crystalhd –enable-gnutls –enable-ladspa –enable-libass –enable-libcdio –enable-libdc1394 –enable-libfaac –enable-nonfree –enable-libfdk-aac –enable-nonfree –disable-indev=jack –enable-libfreetype –enable-libgsm –enable-libmp3lame –enable-openal –enable-libopenjpeg –enable-libopus –enable-libpulse –enable-libschroedinger –enable-libsoxr –enable-libspeex –enable-libtheora –enable-libvorbis –enable-libv4l2 –enable-libx264 –enable-libx265 –enable-libxvid –enable-x11grab –enable-avfilter –enable-avresample –enable-postproc –enable-pthreads –disable-static –enable-shared –enable-gpl –disable-debug –disable-stripping –shlibdir=/usr/lib64 –enable-runtime-cpudetect

libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100

libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100

libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101

libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100

libavfilter 5. 11.102 / 5. 11.102

libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0

libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101

libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100

libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100

Cách 2: Cài đặt FFmpeg từ phiên bản prebuilt

Tải về script cài đặt

wget https://raw.githubusercontent.com/q3aql/ffmpeg-install/master/ffmpeg-install

Cấp quyền executable

chmod a+x ffmpeg-install

Tiến hành cài đặt

./ffmpeg-install –install release

Kiểm tra lại kết quả, phiên bản mới nhất là 3.4.1

# ffmpeg -version

ffmpeg version 3.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers

built with gcc 6.4.0 (Debian 6.4.0-10) 20171112

configuration: –enable-gpl –enable-version3 –enable-static –disable-debug –disable-ffplay –disable-indev=sndio –disable-outdev=sndio –cc=gcc-6 –enable-fontconfig –enable-frei0r –enable-gnutls –enable-gray –enable-libfribidi –enable-libass –enable-libvmaf –enable-libfreetype –enable-libmp3lame –enable-libopencore-amrnb –enable-libopencore-amrwb –enable-libopenjpeg –enable-librubberband –enable-librtmp –enable-libsoxr –enable-libspeex –enable-libvorbis –enable-libopus –enable-libtheora –enable-libvidstab –enable-libvo-amrwbenc –enable-libvpx –enable-libwebp –enable-libx264 –enable-libx265 –enable-libxvid –enable-libzimg

libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100

libavcodec 57.107.100 / 57.107.100

libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100

libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100

libavfilter 6.107.100 / 6.107.100

libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100

libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100

libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100

Với hướng dẫn này, VDO Data hy vọng mọi người có thể dễ dàng cài đặt FFMpeg trên CentOS 7 mà ko cần hỗ trợ thêm từ bên ngoài. Chúc các bạn thực hiện thành công!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply