• Trang chủ
  • Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động

Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động

(Dịch vụ cho thuê cloud Email server) Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cách Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động nhanh chóng trên Debian Wheezy, CentOS/RHEL sử dụng bash script l2tp-install.

Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động

– Clone Git

git clone https://gist.github.com/77810e0af65594a2a26e.git
cd 77810e0af65594a2a26e

Nếu báo lỗi thì bạn cần cài đặt thêm git

– Trường hợp script không nhận ra public và private IP thì bạn cần phải chỉnh sửa trong file cài đặt l2tp-install.sh (không cần thiết với VPS ở Vultr, DigitalOcean và đa phần các nhà cung cấp)

nano +37 l2tp-install.sh
PUBLIC_IP=”IP Provided by ISP”
PRIVATE_IP=”192.168.1.22″

– Cài đặt IPSec/L2TP VPN

chmod +x l2tp-install.sh
./l2tp-install.sh install

– Thêm username và password

adduser <username>
passwd <username>

Khi cần thêm user mới bạn chỉ cần lặp lại thao tác này.

– Xem cấu hình kết nối

./l2tp-install.sh print
IP Address: 11.22.33.44

PRE SHARED KEY: 37458FB7E5F907F5FF2AA057BD91FF18DB08B739B4C1F15C0806DDA52499F4BA

User/Password: All users on system.
to see users: /etc/passwd
to add users: `man adduser`

Đến đây là chúng ta đã kết thúc quá trình Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động. Bây giờ bạn có thể kết nối đến IPSec/L2TP VPN server với shared key và username/password đã thêm.

Xem thêm Hướng dẫn quét Virus trên VPS với Linux Malware Detect và ClamAV

Hướng dẫn sử dụng script

./l2tp-install.sh
Usage: ./l2tp-install.sh [OPTION…]
Install and configure IPSec/L2TP VPN on Debian Wheezy (or Debian-like OS with modifications)

install – install packages
backups – backup (default|current) configuration
config – update configuration
restart – restart daemons
print – print configuration

– Trong trường hợp bạn gặp thông báo lỗi như bên dưới:


Selecting previously unselected package libreswan.
(Reading database … 26559 files and directories currently installed.)
Unpacking libreswan (from libreswan_3.12~3-gdd6f200-deb_amd64.deb) …
Setting up libreswan (1:3.12~3-gdd6f200-deb) …
Starting pluto IKE daemon for IPsec:
Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 …
kernel:[ 74.379506] Oops: 0000 [#1] SMP

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 …
kernel:[ 74.380615] Stack:

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 …
kernel:[ 74.380615] Call Trace:

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 …
kernel:[ 74.380615] Code: 4d 31 da 44 0f b6 5e 01 49 c1 e2 05 4d 31 da 44 0f b6 1e 49 c1 e2 05 4d 31 da 4d 6b fa 21 49 c1 ef 05 4c 89 fd 81 e5 ff 3f 00 00 8b 14 e8 49 39 fa 72 6f 4c 39 d6 74 6a 49 89 f3 4d 29 d3 49

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 …
kernel:[ 74.380615] CR2: ffffc900001684a0

Hãy thoát script (Ctrl+C) và configure lại

dpkg –configure libreswan

Cuối cùng tiếp tục cài đặt

./l2tp-install.sh backups && ./l2tp-install.sh config && ./l2tp-install.sh restart && ./l2tp-install.sh print

(Nguồn Học VPS)

Chúc mọi người thành công!

5/5 (1 Review)

Leave a Reply