• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài đặt và triển khai NodeJS trên VPS Centos 7

Hướng dẫn cài đặt và triển khai NodeJS trên VPS Centos 7

  • Bước 1: Cài NodeJS, thay 8.x bằng phiên bản bạn muốn cài ( 9.x,10.x,11.x …)
yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash –
sudo yum install nodejs
  • Bước 2: Cài pm2
npm install pm2 -g

Một số câu lệnh pm2 cơ bản:

pm2 start npm --name project_name -- start (khởi động ứng dụng qua pm2)
pm2 startup ( khởi động pm2 cùng hệ thống, hoặc tự khởi động lại khi die)
pm2 save (lưu lại pm2)
  • Bước 3: Cài MongoDB và cấu hình khởi động cùng hệ thống
cat << ‘EOF’ >> /etc/yum.repos.d/mongodb.repo
[MongoDB]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1
EOF

yum install mongodb-org -y

systemctl start mongod.service
systemctl enable mongod.service
  • Bước 4: Khởi tạo ứng dụng NodeJS

Upload code NodeJS của bạn lên VPS hoặc clone từ GIT về.

Sau đó di chuyển đến thư mục code vừa tải về và chạy lệnh npm update để update thư viện npm

Tiếp đó chạy lệnh npm install để cài đặt thư viện npm cho code của bạn

Sau khi đã cài xong thư viện npm, ta sẽ bật NodeJS lên bằng pm2, trong đó project_name là tên tùy chọn.

pm2 start npm --name project_name -- start

Vậy là xong, giờ các bạn có thể vào ứng dụng NodeJS của mình qua IP:port NodeJS trong đó port NodeJS là thông số được cấu hình trong code của bạn.

Kiểm tra firewall trên VPS của bạn để đảm bảo port của bạn đã được đi qua hoặc bạn có thể tắt luôn firewall đi để kiểm tra cho chắc.

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply