• Trang chủ
 • Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên Centos7

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên Centos7

Trong các Control panel hiện nay thì Direct Admin là một sự lựa chọn rất tốt dùng để quản lý, tuy nhiên chúng ta cần phải bỏ tiền ra để mua nó. Còn sau đây là cách cài đặt tối ưu cho VPS chạy CentOS 7 của bạn.

Trước khi tiền hành cài đặt chúng ta cần tải các gói cần thiết cho Direct Admin(DA) trc.

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel
yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

Đợi cài xong ta tiền hành tải gói cài đặt DA về và cài:

wget http://www.directadmin.com/setup.sh && chmod 755 setup.sh 
./setup.sh

Tại đây DA sẽ hỏi bạn cài các gói cần thiết, tuy nhiên chúng ta đã cài sẵn ở trên trước rồi, nếu để cho chắc chắn bạn cứ chọn Y để kiểm tra lại xem đã cài đủ chưa, nếu đủ nó sẽ tự bỏ qua ko cài lại nữa.

* DirectAdmin requires certain packages, described here:
* http://help.directadmin.com/item.php?id=354
* Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y

Sau đó bạn điền key đã mua vào, tên miền bạn có thể chọn bất kỳ, gõ Y để  xác nhận các thông tin về IP của bạn rồi tiến hành cài đặt

Please enter your Client ID : 123456
Please enter your License ID : 12345
Please enter your hostname (server.domain.com)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www
Enter your hostname (FQDN) : DA.vdodata.vn
Client ID: 123456
License ID: 12345
Hostname: DA.vdodata.vn
Is this correct? (y,n) : y
Is eth0 your network adaptor with the license IP (203.162.120.47)? (y,n) : y
Your external IP: 203.162.120.47
The external IP should typically match your license IP.
Is 203.162.120.47 the IP in your license? (y,n) : y
DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.4
Is this correct? (must match license) (y,n) : y

Sau đó chọn theo các tùy chọn như sau, ở lựa chọn cuối cùng các bạn đừng bấm Enter vội.

Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 5.6 cli? (y/n): n
Would you like to backup the current options.conf? (yes/no): no
Please select webserver you would like to use (apache/nginx/nginx_apache/litespeed):nginx_apache
Please select FTP server you would like to use (proftpd/pureftpd/no):pureftpd
Please select default PHP version you would like to use (5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1):5.6
Please select default PHP mode you would like to use (php-fpm/fastcgi/suphp/lsphp/mod_php):fastcgi
Would you like to have a second instance of PHP installed? (yes/no): no
Please select if you would like to use ionCube (yes/no):yes
Please select if you would like to use Zend Guard Loader (yes/no):yes
Please select if you would like to use suhosin (yes/no):no
Please select if you would like CustomBuild to manage Exim installation (yes/no):yes
Please select if you would like CustomBuild to manage Dovecot installation (yes/no):yes
Please select if you would like CustomBuild to manage phpMyAdmin installation (yes/no):yes
Please select if you would like CustomBuild to manage SquirrelMail installation (yes/no):no
Please select if you would like CustomBuild to manage RoundCube installation (yes/no):yes
Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n):n

Hãy mở 1 cửa sổ SSH khác vào VPS rồi gõ lệnh

nano /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Tìm tới dòng có chứa đoạn như dưới, thay số 8 bằng số 25, vì 25 là server ở VN nên sẽ tải rất nhanh. Bấm Ctrol + O để lưu lại rồi quay sang cửa sổ đang cài đặt gõ enter để tiến hành cài đăt. Quá trình sẽ mất khoảng 15-30p tùy vào tốc độ VPS và internet.

#CustomBuild Settings
custombuild=2.0
autover=no
bold=yes
clean=yes
cleanapache=yes
clean_old_tarballs=yes
clean_old_webapps=yes
downloadserver=files8.directadmin.com

Danh sách các server cho các bạn tùy chọn.

files1.directadmin.com  -USA         files2.directadmin.com  -USA
files3.directadmin.com  -USA         files6.directadmin.com  -Netherlands
files7.directadmin.com  -Netherlands  files8.directadmin.com  -Israel 
files9.directadmin.com  -USA         files10.directadmin.com -Thailand 
files11.directadmin.com -Italy       files12.directadmin.com -Hong Kong
files13.directadmin.com -Thailand    files14.directadmin.com -Vietnam 
files15.directadmin.com -Italy       files16.directadmin.com -Ukraine 
files17.directadmin.com -Singapore   files18.directadmin.com -Turkey 
files19.directadmin.com -Japan       files20.directadmin.com -Iran 
files22.directadmin.com -Netherlands files23.directadmin.com -Iran 
files24.directadmin.com -Poland      files25.directadmin.com -Vietnam 
files26.directadmin.com -Belgium     files27.directadmin.com -Iran

Tiếp theo ta tiến hành tùy chỉnh và cài đặt một số tiện ích hữu ích cho Direct Admin:

Cho phép upload 500MB qua directadmin File manager:

echo 'maxfilesize=536870912' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && echo 'request_timeout=360' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Cài đặt cURL:

cd /usr/local/directadmin/custombuild/ && ./build set curl yes && ./build curl

Cài đặt Let’s Encrypt: Cho phép cài đặt SSL miền phí

echo 'letsencrypt=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && echo 'enable_ssl_sni=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && echo 'letsencrypt_list=www:mail:ftp:pop:smtp' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && echo 'letsencrypt_list_selected=' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && service directadmin restart && cd /usr/local/directadmin/custombuild/ && ./build update && ./build rewrite_confs && wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh && ./build letsencrypt

Cài đặt Opcache cho PHP: Giúp tối ưu code PHP

cd /usr/local/directadmin/custombuild/ && ./build set sa_update daily && ./build set opcache yes && ./build opcache

Cài đặt Mariadb (Đổi từ Mysql sang Mariadb):MariaDB dùng tối ưu hơn MySQL

cd /usr/local/directadmin/custombuild/ && ./build opcache && ./build set mysql_inst mariadb && ./build mariadb

Cho phép download file .tar.gz từ directadmin

echo 'application/x-gzip gz tgz' >> /etc/mime.types && echo 'text/plain xml' >> /etc/mime.types

Mở file không bị lỗi font chữ tiếng Việt trong DirectAdmin File Manager:

echo 'LANG_ENCODING=UTF-8' >> /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

Cài thêm phần để nhận Quota

sed -i '/GRUB_CMDLINE_LINUX/cGRUB_CMDLINE_LINUX=\"rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,pquota\"' /etc/default/grub; cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig ; grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg;

Bật firewall và cho các cổng của các dịch vụ đi qua

service firewalld start && firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=443/tcp && firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp && firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=20/tcp && firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp && firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=21/tcp && firewall-cmd --reload

Sau đó khởi động lại VPS để có hiệu lực

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply