• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài SQLServer 2017 trên Centos7

Hướng dẫn cài SQLServer 2017 trên Centos7

Trước tiên ta SSH vào VPS Centos 7 sau đó cài đặt 2 Repo sau

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2017.repo
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo

Sau đó cài đặt SQLServer

yum -y install mssql-server mssql-tools unixODBC-devel

Nếu gặp lỗi Requires: libsss_nss_idmap thì ta cần tài phần này về trước đã.

wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/libsss_nss_idmap-1.16.4-21.el7.x86_64.rpm
rpm -i libsss_nss_idmap-1.16.4-21.el7.x86_64.rpm

Sau khi cài đặt xong ta bắt đầu cấu hình SQLServer

/opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Sẽ có 1 số lựa chọn phiên bản, ở đây nên chọn 2 vì nó miễn phí

Choose an edition of SQL Server:
1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
2) Developer (free, no production use rights)
3) Express (free)
4) Web (PAID)
5) Standard (PAID)
6) Enterprise (PAID)
7) Enterprise Core (PAID)
8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.
Enter your edition(1-8): 2

Sau đó chọn Yes

The license terms for this product can be found in
/usr/share/doc/mssql-server or downloaded from:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=855862&clcid=0x409
The privacy statement can be viewed at:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=853010&clcid=0x409
Do you accept the license terms? [Yes/No]:Yes

Tiếp đó ta nhập pass muốn đặt vào 2 lần giống nhau

Enter the SQL Server system administrator password:
Confirm the SQL Server system administrator password:
Configuring SQL Server...

Quá trình cài đặt thành công

ForceFlush is enabled for this instance.
ForceFlush feature is enabled for log durability.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server.service to /usr/lib/systemd/system/mssql-server.service.
Setup has completed successfully. SQL Server is now starting.

Bật service và để chạy cùng hệ thống

systemctl enable mssql-server && systemctl start mssql-server

Cấu hình môi trường chạy

echo 'export PATH=$PATH:/opt/mssql/bin:/opt/mssql-tools/bin' | sudo tee /etc/profile.d/mssql.sh
source /etc/profile.d/mssql.sh

Như vậy là đã xong phần cài đặt và bạn có thể sử dụng. Ta kiểm tra lại bằng câu lệnh sau

sqlcmd -S 127.0.0.1 -U SA

Sau đó nhập pass phía trên vào để kiểm tra là được

4/5 (1 Review)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply