• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài SQLServer 2017 trên Centos7

Hướng dẫn cài SQLServer 2017 trên Centos7

Trước tiên ta SSH vào VPS Centos 7 sau đó cài đặt 2 Repo sau

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2017.repo
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo

Sau đó cài đặt SQLServer

yum -y install mssql-server mssql-tools unixODBC-devel

Nếu gặp lỗi Requires: libsss_nss_idmap thì ta cần tài phần này về trước đã.

wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/libsss_nss_idmap-1.16.4-21.el7.x86_64.rpm
rpm -i libsss_nss_idmap-1.16.4-21.el7.x86_64.rpm

Sau khi cài đặt xong ta bắt đầu cấu hình SQLServer

/opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Sẽ có 1 số lựa chọn phiên bản, ở đây nên chọn 2 vì nó miễn phí

Choose an edition of SQL Server:
1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
2) Developer (free, no production use rights)
3) Express (free)
4) Web (PAID)
5) Standard (PAID)
6) Enterprise (PAID)
7) Enterprise Core (PAID)
8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.
Enter your edition(1-8): 2

Sau đó chọn Yes

The license terms for this product can be found in
/usr/share/doc/mssql-server or downloaded from:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=855862&clcid=0x409
The privacy statement can be viewed at:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=853010&clcid=0x409
Do you accept the license terms? [Yes/No]:Yes

Tiếp đó ta nhập pass muốn đặt vào 2 lần giống nhau

Enter the SQL Server system administrator password:
Confirm the SQL Server system administrator password:
Configuring SQL Server...

Quá trình cài đặt thành công

ForceFlush is enabled for this instance.
ForceFlush feature is enabled for log durability.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server.service to /usr/lib/systemd/system/mssql-server.service.
Setup has completed successfully. SQL Server is now starting.

Bật service và để chạy cùng hệ thống

systemctl enable mssql-server && systemctl start mssql-server

Cấu hình môi trường chạy

echo 'export PATH=$PATH:/opt/mssql/bin:/opt/mssql-tools/bin' | sudo tee /etc/profile.d/mssql.sh
source /etc/profile.d/mssql.sh

Như vậy là đã xong phần cài đặt và bạn có thể sử dụng. Ta kiểm tra lại bằng câu lệnh sau

sqlcmd -S 127.0.0.1 -U SA

Sau đó nhập pass phía trên vào để kiểm tra là được

4/5 (1 Review)