• Trang chủ
  • Hướng dẫn tạo script xóa cache trên Linux

Hướng dẫn tạo script xóa cache trên Linux

Bước đầu tiên ta SSH vào VPS.

Các bạn chỉ cần copy đoạn tôi đã viết sẵn cho vào SSH là xong. Trong đó */12 là cứ 12h sẽ xóa cache 1 lần, các bạn có thể tùy chỉnh nếu muốn

Trường hợp bạn chỉ muốn xóa thủ công thì copy đoạn màu xanh cho vào SSH là được.

echo '#!/bin/sh' >> clear-cache.sh
echo 'sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"' >> clear-cache.sh
chmod +x clear-cache.sh
crontab -l | { cat; echo "0 */12 * * * /bin/sh /root/clear-cache.sh"; } | crontab -
0/5 (0 Reviews)