Hướng dẫn tạo swap trên Linux

Bước đầu tiên ta SSH vào VPS sau đó chạy đoạn dưới là xong

Trong đó số 2048 các bạn thay bằng số MB bạn muốn, 2048 ở đây là 2GB

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile count=2048 bs=1MiB
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply