Hướng dẫn tạo swap trên Linux

Bước đầu tiên ta SSH vào VPS sau đó chạy đoạn dưới là xong

Trong đó số 2048 các bạn thay bằng số MB bạn muốn, 2048 ở đây là 2GB

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile count=2048 bs=1MiB
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
0/5 (0 Reviews)