• Trang chủ
  • Lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” là gì?

Lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” là gì?

Lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” là gì?

Lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” là lỗi máy chủ không thể kết nối được SSH mà chỉ kết nối được qua cửa sổ Console và không ping ra được bên ngoài.

Và trạng thái khi xảy ra Lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” như sau:

Kiểm tra network

ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Không thể start eth0

ifup eth0
Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation

Khắc phục lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization”

>>> VDO Data cho thuê phần cứng máy chủ giá siêu rẻ

Để fix lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization” chúng ta hãy xóa các rule của networking interface, và khởi động lại server để hệ thống generate lại rule mới.

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
reboot

Restart lại service network

service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.1.99 is already in use for device eth0…
[ OK ]
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:FE:C1:03
inet addr:192.168.1.99 Bcast:xxxxxxxx Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefe:c103/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:387597 (378.5 KiB) TX bytes:19567 (19.1 KiB)

(Tham khảo Học VPS)

Vậy là chúng ta đã khắc phục xong lỗi “Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization”. Mong rằng các bạn thực hiện thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply