Mẹo test tốc độ upload Rclone

Rclone là một chương trình dòng lệnh để đồng bộ hóa các tệp, thư mục đến, từ các dịch vụ lưu trữ đám mây và chia sẻ các tệp đám mây khác nhau.

Rclone được sử dụng để backup dữ liệu, nên chắc chắn nhiều bạn sẽ rất muốn so sánh tốc độ upload giữa các nhà cung cấp cho thuê máy chủ cloud. Để kiểm tra tốc độ chúng tôi upload 1 file test có dung lượng 1GB lần lượt lên các dịch vụ lưu trữ. Sau khi upload xong sẽ ghi lại thời gian đã dùng để transfer.

Kết quả được kiểm chứng như sau:

  • Google Drive nhanh nhất, tổng thời gian mất 2m6s, tốc độ trung bình 8.125 MBytes/s.
  • One Drive nhanh nhì, tổng thời gian mất 3m27.3s, tốc độ trung bình 4.939 MBytes/s.
  • Yandex tốc độ khá chậm, không thể chờ đến khi upload được vì thời gian cần tới 56m52s, tốc độ trung bình 348.685 kBytes/s.
  • Hubic lỗi, không test được.

Như vậy, khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ backup bạn nên ưu tiên Google Drive rồi đến One Drive. Với lượng dữ liệu ít, vài trăm MB thì có thể dùng tạm Yandex.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại với Mẹo test tốc độ upload Rclone thì Yandex đã cho một kết quả khá bất ngờ, thậm chí có kết quả nhỉnh hơn cả One Drive

Kết quả chi tiết như sau:

Test ngày 1/6/2017

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test drive:
2017/06/01 15:32:49 INFO : Google drive root ”: Modify window is 1ms
2017/06/01 15:32:50 INFO : Google drive root ”: Waiting for checks to finish
2017/06/01 15:32:50 INFO : Google drive root ”: Waiting for transfers to finish
2017/06/01 15:33:24 INFO : test: Copied (new)
2017/06/01 15:33:24 INFO :
Transferred: 1 GBytes (28.905 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 1
Elapsed time: 35.4s

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test onedrive:
2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root ”: Modify window is 1s
2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root ”: Waiting for checks to finish
2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root ”: Waiting for transfers to finish
2017/06/01 15:34:51 INFO :
Transferred: 310 MBytes (5.049 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 1m1.3s
Transferring:
* test: 30% done, 5.825 MBytes/s, ETA: 2m2s

2017/06/01 15:35:51 INFO :
Transferred: 650 MBytes (5.354 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 2m1.4s
Transferring:
* test: 63% done, 5.279 MBytes/s, ETA: 1m10s

2017/06/01 15:36:51 INFO :
Transferred: 950 MBytes (5.237 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 3m1.3s
Transferring:
* test: 92% done, 5.098 MBytes/s, ETA: 14s

2017/06/01 15:37:04 INFO : test: Copied (new)
2017/06/01 15:37:04 INFO :
Transferred: 1 GBytes (5.270 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 1
Elapsed time: 3m14.3s

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test yandex:
2017/06/01 15:27:52 INFO : Yandex : Modify window is 1ns
2017/06/01 15:27:53 INFO : Yandex : Waiting for checks to finish
2017/06/01 15:27:53 INFO : Yandex : Waiting for transfers to finish
2017/06/01 15:28:52 INFO :
Transferred: 403.496 MBytes (6.403 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 1m3s
Transferring:
* test: 39% done, 6.753 MBytes/s, ETA: 1m31s

2017/06/01 15:29:52 INFO :
Transferred: 721.559 MBytes (5.865 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 2m3s
Transferring:
* test: 70% done, 6.279 MBytes/s, ETA: 48s

2017/06/01 15:30:49 INFO : test: Copied (new)
2017/06/01 15:30:49 INFO :
Transferred: 1 GBytes (5.685 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 1
Elapsed time: 3m0.1s

Test ngày 31/5/2017

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test drive:
2017/05/31 17:05:04 INFO : test: Copied (new)
2017/05/31 17:05:04 INFO :
Transferred: 1 GBytes (8.125 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 1
Elapsed time: 2m6s

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test onedrive:
2017/05/31 17:13:01 INFO : test: Copied (new)
2017/05/31 17:13:01 INFO :
Transferred: 1 GBytes (4.939 MBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 1
Elapsed time: 3m27.3s

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test yandex:
2017/05/31 17:19:59 INFO :
Transferred: 123.152 MBytes (348.685 kBytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 6m1.6s
Transferring:
* test: 12% done, 270.348 kBytes/s, ETA: 56m52s

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test hubic:
2017/05/31 17:21:39 INFO : Hubic Swift container : Modify window is 1ns
2017/05/31 17:21:41 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
2017/05/31 17:21:42 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
2017/05/31 17:21:43 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
2017/05/31 17:21:43 Failed to copy: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax

Đọc thêm:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply