• Trang chủ
  • Làm sao để cài đặt ionCube Loader

Làm sao để cài đặt ionCube Loader

( Thuê máy chủ ảo vps giá rẻ) IonCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Cùng VDO Data thực hiện chi tiết các bước cài đặt ionCube Loader

1. Tải ionCube Loader

Kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit và i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.

– Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

php -v

Output trả về như sau

PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6

– Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP

php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value

– Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 5.6 vào thư mục /usr/lib64/php/modules

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 5.6 thì hãy thay thế tên file tương ứng.

3. Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

Mở file cấu hình PHP

nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so

Khởi động lại service

service php-fpm restart
service nginx restart

4. Kiểm tra kết quả

Nếu không có vấn đề gì xảy ra khi sử dụng lệnh php -v bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện bên dưới.

(Tham khảo Học VPS)

Đến đây chúng ta đã cài đặt ionCube Loader xong. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bài viết cùng chủ đề:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply