• Trang chủ
 • Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7/6

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7/6

Redis là hệ thống caching lưu trữ dữ liệu trong RAM. Ngoài ra Redis còn hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác như hash, list, set, sorted set, string. Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7/6 là yêu cầu của nhiều người dùng gửi tới hòm thư Email: [email protected] của VDO Data nhờ hỗ trợ. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn thật chi tiết để người dùng có thể dễ dàng thực hiện

Cài đặt Redis

Trước hết, để Redis có thể làm việc được với Magento, chúng ta cần cài đặt Redis server cùng với extension PhpRedis để PHP kết nối với Redis.

– Thêm repo epel, remi

## CentOS 7 ##
yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

– Cài đặt Redis và PhpRedis extension

## PHP 7.1 ##
yum –enablerepo=remi,remi-php71 install redis php-pecl-redis
service php-fpm restart

## PHP 7.0 ##
yum –enablerepo=remi,remi-php70 install redis php-pecl-redis
service php-fpm restart

## PHP 5.6 ##
yum –enablerepo=remi,remi-php56 install redis php-pecl-redis
service php-fpm restart

## PHP 5.5 ##
yum –enablerepo=remi,remi-php55 install redis php-pecl-redis
service php-fpm restart

– Chạy Redis và tự động khởi động khi boot

chkconfig redis on
service redis start

Kiểm tra quá trình cài đặt Redis vừa cài đặt

– Check lại Redis server

redis-cli ping

Nếu kết quả về PONG là đạt

– Check lại PhpRedis extension

php -m | grep redis

Kết quả trả về redis là đạt

– Redis shell tools

Mặc định Redis cài đặt với một công cụ comment là redis-cli

Sau khi khởi động Redis, các bạn có thể sử dụng một số command như:

 • FLUSHALL – clear all databases
 • SELECT # – select database under index #
 • FLUSHDB – empty currently selected database
 • KEYS * – list all keys from currently selected

Tìm hiểu thêm Redis là gì và cách cài đặt Redis trên Ubuntu

Quản lý và theo dõi Redis với PHPRedMin

Sau khi cài đặt Redis trên CentOS 7/6 xong, bạn có thể sử dụng PHPRedMin để quản lý Redis với giao diện web trực quan ngay.

– Sau khi tải về bạn đổi tên thư mục phpredmin-master thành phpredmin rồi up lên server.

– Truy cập vào giao diện quản lý sử dụng link: domain/phpredmin/public/

Thông tin đăng nhập username/password mặc định là admin/admin. Để chỉnh sửa bạn mở file /phpredmin/config.dist.php lên và sửa tương ứng ở auth

‘auth’ => array(
‘username’ => ‘admin’,
‘password’ => password_hash(‘admin’, PASSWORD_DEFAULT)
),
PHPRedMin sử dụng rewrite, nên bạn cần cấu hình lại rule thì mới hoạt động được.

– Với Apache

Alias /phpredmin /var/www/phpredmin/public

<Directory /var/www/phpredmin/>
AllowOverride All

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4
<RequireAny>
Require ip localhost
Require local
</RequireAny>
</IfModule>

<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

– Với Nginx

location /phpredmin/public/ {
try_files $uri $uri/ /phpredmin/public/index.php;
}

Cài đặt xong bạn phải chạy phân quyền webserver để PHPRedMin ghi được file log, đồng thời restart Nginx và PHP-FPM.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt Redis trên CentOS 7/6. Mong rằng mọi người có thể tự mình thực hiện thành công.

Để xem thêm giá và các dịch vụ máy chủ – Thuê máy chủ- Thuê chỗ đặt máy chủ – Thuê máy chủ ảo – Thuê cloud server, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

 • VPGD HN: Tầng 1, Số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: 024 7305 6666
 • VPĐD HCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh –
 • Tel: 028 7308 6666
 • Contact Center: 1900 0366
 • Email: [email protected]
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply