Redis là gì và cách cài đặt Redis trên Ubuntu

Redis là gì

Redis là gì ? Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ Ram, được sử dụng làm công cụ lưu trữ. Vì nó lưu giữ dữ liệu trong RAM, Redis có thể cung cấp dữ liệu rất nhanh, giúp các thao tác có thể được thực hiện trên máy chủ và giảm khối lượng công việc của máy khách. Nó thường được sử dụng để quản lý bộ đệm và tăng tốc các ứng dụng web.

– Redis được viết bằng ANSI C và chạy trên các hệ thống POSIX như Linux, Mac OS X và Solaris. Nó có thể được truy cập bởi các ứng dụng thông qua thư viện API máy khách.

Nội dung

Các lệnh Redis Server

– Các lệnh Redis Server được sử dụng để quản lý Redis Server. Các lệnh máy chủ này được sử dụng để tìm nạp thông tin máy chủ, số liệu thống kê và các đặc điểm khác của máy chủ.

Sau đây là danh sách các lệnh Redis Server được sử dụng trong cơ sở dữ liệu Redis:

Stt Các lệnh Miêu tả
1 BGREWRITEAOF được sử dụng để ghi lại không đồng bộ các tệp chỉ nối thêm.
2 BGSAVE được sử dụng để lưu dữ liệu không đồng bộ vào đĩa.
3 CLIENT KILL được sử dụng để xóa kết nối của máy khách.
4 CLIENT LIST được sử dụng để lấy danh sách các kết nối từ máy khách đến máy chủ.
5 CLIENT GETNAME được sử dụng để lấy tên của kết nối hiện tại.
6 CLIENT PAUSE timeout được sử dụng để dừng xử lý các lệnh từ máy khách trong một thời gian xác định.
7 CLIENT SETNAME connection-name được sử dụng để đặt tên kết nối hiện tại.
8 CLUSTER SLOTS được sử dụng để có được một mảng của vị trí Cluster
9 COMMAND được sử dụng để có được các chi tiết lệnh Redis.
10 COMMAND COUNT được sử dụng để có được tổng số lệnh Redis.
11 COMMAND GETKEYS được sử dụng để trích xuất các khóa được cung cấp một lệnh Redis đầy đủ.
12 BGSAVE được sử dụng để lưu dữ liệu không đồng bộ vào đĩa.
13 COMMAND INFO command-name [command-name …] được sử dụng để có được một mảng các chi tiết lệnh Redis cụ thể.
14 CONFIG GET parameter được sử dụng để lấy giá trị của tham số cấu hình.
15 CONFIG REWRITE được sử dụng để ghi lại tệp cấu hình với cấu hình trong bộ nhớ.
16 CONFIG SET parameter value được sử dụng để có được một tham số cấu hình cho giá trị đã cho.
17 CONFIG RESETSTAT được sử dụng để đặt lại các số liệu thống kê được INFO trả về.
18 DBSIZE được sử dụng để trả về số lượng khóa trong cơ sở dữ liệu đã chọn.
19 DEBUG OBJECT key được sử dụng để lấy thông tin gỡ lỗi về một khóa.
20 DEBUG SEGFAULT được sử dụng để làm cho máy chủ bị sập.
21 FLUSHALL được sử dụng để loại bỏ tất cả các khóa khỏi tất cả các cơ sở dữ liệu.
22 FLUSHDB được sử dụng để loại bỏ tất cả các khóa khỏi cơ sở dữ liệu hiện tại.
23 INFO [section] được sử dụng để lấy thông tin và số liệu thống kê về máy chủ.
24 LASTSAVE được sử dụng để lấy dấu thời gian UNIX của lần lưu thành công cuối cùng vào đĩa.
25 MONITOR được sử dụng để lắng nghe tất cả các yêu cầu mà máy chủ nhận được trong thời gian thực.
26 ROLE được sử dụng để trở quay về trong bối cảnh sao chép.
27 SAVE được sử dụng để lưu dữ liệu đồng bộ vào đĩa.
28 SHUTDOWN [NOSAVE] [SAVE] được sử dụng để lưu dữ liệu đồng bộ vào đĩa và sau đó tắt máy chủ.
29 SLAVEOF host port được sử dụng để làm cho máy chủ trở thành máy khách
30 SLOWLOG subcommand [argument] được sử dụng để quản lý nhật ký truy vấn chậm Redis.
31 SYNC được sử dụng để nhân rộng.
32 TIME được sử dụng để trả về thời gian máy chủ hiện tại.

Tin tức liên quan: Đặt địa chỉ ip cho server ubuntu chính xác nhất

Thiết lập cài đặt Redis trên Ubuntu

Cài đặt Redis

1.Cài đặt Redis Server và PHP-Redis

# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install redis-server
# apt-get install php-redis

2. Khởi động Redis

# systemctl start redis

3. Kiểm tra trạng thái Redis

# systemctl status redis
● redis-server.service – Advanced key-value store
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2017-12-18 03:13:27 UTC; 3s ago
Docs: http://redis.io/documentation,
man:redis-server(1)
Process: 4550 ExecStopPost=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d (code=exit
Process: 4546 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4544 ExecStop=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d (code=exited, s
Process: 4575 ExecStartPost=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d (code=exite
Process: 4570 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS
Process: 4568 ExecStartPre=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d (code=exited,
Main PID: 4574 (redis-server)
CGroup: /system.slice/redis-server.service
└─4574 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Dec 18 03:13:27 li846-186 systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
Dec 18 03:13:27 li846-186 run-parts[4568]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_
Dec 18 03:13:27 li846-186 run-parts[4575]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00
Dec 18 03:13:27 li846-186 systemd[1]: Started Advanced key-value store.

4. Thiết lập Redis khởi động cùng server

systemctl enable redis-server.service

5. Khởi động lại Redis

# systemctl restart redis

6. Ngừng hoạt động Redis

# systemctl stop redis

Cấu hình Redis

Thiết lập port, mặc định 6379

port 6379

Kiểm tra lại

# netstat -tulpn | grep :6379
tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 4574/redis-server 1
# ss -tulpn | grep 6379
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:6379 *:* users:((“redis-server”,pid=4574,fd=4))

Bảo mật chỉ cho phép truy cập Redis bằng địa chỉ IP Loopback

bind 127.0.0.1
Thiết lập số lượng kết nối tối đa vào cùng 1 thời điểm, mặc định là 10000

maxclients 10000

Thiết lập giới hạn bộ nhớ tối đa cho Redis Server, ví dụ 1GB

maxmemory 1024mb

Lưu ý: Cấu hình Port và IP Loopback đã được thiết lập mặc định trong Redis, bạn không cần sửa. Trong một số trường hợp bạn cần mở port 6379 trên VPS (tùy vào thiết lập Firewall từng hệ thống).

Redis hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu

  • Chuỗi an toàn nhị phân: danh sách các thành phần chuỗi được sắp xếp theo thứ tự chèn
  • Tập hợp các phần tử được sắp xếp: tập hợp các phần tử và các chuỗi duy nhất, trong đó mọi phần tử chuỗi được liên kết với một giá trị số tự do, được gọi là điểm.
  • Bản đồ các trường được liên kết với các giá trị
  • Mảng bit (bitmap): sử dụng các lệnh đặc biệt để xử lý các giá trị chuỗi như một mảng của bit .
  • HyperLogLogs: một cấu trúc dữ liệu có thể ước tính số lượng mục trong một bộ.
  • Các chỉ mục không gian địa lý: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các cặp tọa độ.

Chúng ta đều biết Redis không phải là sản phẩm duy nhất để lưu trữ, Memcached cũng là một hệ thống lưu trữ trong bộ nhớ phổ biến khác, tuy nhiên nhiều người vẫn công nhận rằng Redis vượt trội hơn Memcached. Tóm lại Redis vẫn là một ứng dụng tốt và dễ dàng cài đặt cho người dùng, vì vậy nó vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn cả.

Tìm kiếm thêm: redis server là gì,redis sentinel là gì,redis laravel là gì,redis cluster là gì,redis database là gì, redis.io là gì,socket redis là gì,redis-cli là gì

Dịch vụ máy chủ VDO Data:

THUÊ MÁY CHỦ – THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ – THUÊ VPS

5/5 - (5 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply