• Trang chủ
  • Làm thế nào để xóa hoặc Disable YUM Repo

Làm thế nào để xóa hoặc Disable YUM Repo

[ Thuê vps giá rẻ ]Có những khi chúng ta sử dụng Repo (Repository) bị lỗi nhưng không thể tự khắc phục được. Vậy làm thế nào để xóa hoặc disable repo này đi?

Chú ý: Bạn không thể sử dụng lệnh yum để xóa được repository mà phải dùng rpm. Các file Yum repo được lưu trữ ở thư mục /etc/yum.repos.d/

Ví dụ nội dung file repo Varnish như sau:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH
>>> Windows vs Linux - Hệ điều hành nào tốt nhất cho máy chủ?

Cách xóa YUM Repo (Repository)

Tìm kiếm tên chính xác của repo

rpm -qa | grep -i repo-name

Ví dụ:

[root@hocvps yum.repos.d]# rpm -qa | grep -i varnish
varnish-release-4.0-3.el6.noarch
varnish-libs-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-agent-4.0.1-1.el6.x86_64

Nếu tìm thấy repo, hãy dùng lệnh dưới để xóa

rpm -e repo-name

Ví dụ:

rpm -e varnish-release-4.0-3.el6.noarch

Nếu không tìm thấy repo, hãy xóa trực tiếp file .repo hoặc thay đổi tên file

rm /etc/yum.repos.d/repo-file.repo
 
## OR just rename it (without repo file extension) ##
mv /etc/yum.repos.d/repo-file.repo /etc/yum.repos.d/repo-file.repo.bak

Cách Disable YUM Repo (Repository)

Trong nội dung file .repo sẽ có cấu hình enabled. Hãy chuyển thành enabled=0 nếu muốn disable và ngược lại. Điều này sẽ có tác dụng cố định, áp dụng với toàn bộ các câu lênh yum về sau.

Ví dụ:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=0
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH

Ngoài ra, bạn có thể disable tạm thời mỗi khi sử dụng lệnh yum với tham số –disablerepo

Ví dụ:

yum –disablerepo=some-repository install some-package

Trên đây là hướng dẫn làm thế nào để xóa hoặc Disable YUM Repo. Để thực hiện thành công mọi người cần thực hiện thật chính xác từng bước. Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply