• Trang chủ
  • Let Encrypt Wildcard SSL là gì và cài đặt Free trên VPS/Server ra sao?

Let Encrypt Wildcard SSL là gì và cài đặt Free trên VPS/Server ra sao?

Let Encrypt Wildcard SSL giúp việc thiết lập và bảo trì các trang web với tên miền phụ dễ dàng hơn vì chúng có thể được mã hóa bằng một chứng chỉ duy nhất chỉ mất vài cú nhấp chuột trên giao diện Let Encrypt được cập nhật của trong cPanel.

Wildcard SSL khác với chứng chỉ số SSL tiêu chuẩn vì nó đảm bảo lưu lượng truy cập không chỉ cho tên miền chính của bạn, mà còn cho tất cả các tên miền phụ của nó (ví dụ: sub.domain.com). Điều này đặc biệt hữu ích cho các trang web được chia cho các tên miền phụ (như cửa hàng trực tuyến, trang web có bảng tin, chat…). Với SSL tiêu chuẩn, bạn cần cài đặt chứng chỉ miền riêng cho từng tên miền phụ nhưng với Wildcard, bạn có thể bảo mật chúng bằng một chứng chỉ duy nhất.

Quy trình cài đặt chứng chỉ Wildcard SSL hơi khác so với cài đặt Let’s Encrypt thông thường. Wildcard SSL cũng có giới hạn thời gian sử dụng 3 tháng nên bạn cần cấu hình certbot tự động gia hạn sử dụng crontab.

>>> Mẹo cài đặt chứng chỉ SSL chuyển màu xanh lá cây

Các bước cài đặt Let Encrypt Wildcard SSL

1, Chuẩn bị hệ thống

– Cài đặt Let’s Encrypt (bỏ qua nếu đã thực hiện)

# yum -y install git && git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

– Wildcard SSL yêu cầu Cerbot phiên bản 0.22.0 trở lên. Việc kiểm tra phiên bản sẽ tự động cập nhật Certbot lên bản mới nhất.

# cd /opt/letsencrypt

# ./certbot-auto –version

Upgrading certbot-auto 0.21.1 to 0.22.2…

Replacing certbot-auto…

certbot 0.22.2

2, Kích hoạt Let’s Encrypt Wildcard SSL

Wildcard SSL chỉ dành cho các subdomain dạng *.domain.com, không thể bảo mật cho domain.com. Vì vậy, nếu cần dùng bạn nên kích hoạt đồng thời domain SSL và Wildcard SSL trong 1 chứng chỉ.

Ví dụ dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn phát hành chứng chỉ cho cả domain hocvps.com và toàn bộ các subdomain *.hocvps.com.

# cd /opt/letsencrypt

# ./certbot-auto certonly –server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory –manual –preferred-challenges dns -d hocvps.com -d *.hocvps.com

Let’s Encrypt sẽ cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó, bạn hãy nhập địa chỉ mail, đồng ý với các quy định.

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Plugins selected: Authenticator manual, Installer None

Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter ‘c’ to

cancel): [email protected]

——————————————————————————-

Nhập địa chỉ email sử dụng để gửi thông báo.

Please read the Terms of Service at

https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must

agree in order to register with the ACME server at

https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

——————————————————————————-

(A)gree/(C)ancel: A

——————————————————————————-

Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier

Foundation, a founding partner of the Let’s Encrypt project and the non-profit

organization that develops Certbot? We’d like to send you email about EFF and

our work to encrypt the web, protect its users and defend digital rights.

——————————————————————————-

(Y)es/(N)o: N

Chấp nhận quy định nhấn A và đồng ý nhận tin tức qua email, Y/N đều được.

Obtaining a new certificate

Performing the following challenges:

dns-01 challenge for hocvps.com

dns-01 challenge for hocvps.com

——————————————————————————-

NOTE: The IP of this machine will be publicly logged as having requested this

certificate. If you’re running certbot in manual mode on a machine that is not

your server, please ensure you’re okay with that.

Are you OK with your IP being logged?

——————————————————————————-

(Y)es/(N)o: Y

——————————————————————————-

Đồng ý chia sẻ thông tin IP Log (phải đồng ý)

Please deploy a DNS TXT record under the name

_acme-challenge.hocvps.com with the following value:

5am86r64Bbx0cd1rCT2NapwNGsVLQkInx73WgM4vp-w

Before continuing, verify the record is deployed.

——————————————————————————-

Press Enter to Continue

——————————————————————————-

Please deploy a DNS TXT record under the name

_acme-challenge.hocvps.com with the following value:

dWY-f4K22BSI1DEOqnfJ-v0TXPgcaXLhsKx7lAgRLNs

Before continuing, verify the record is deployed.

——————————————————————————-

Press Enter to Continue

Đây là bước quan trọng nhất, xác thực quyền sở hữu domain bằng cách tạo 2 record TXT với nội dung hiển thị trên màn hình. Xong nhấn Enter.

Chú ý:

  • Value1 hiện ra bạn cập nhật trên DNS Domain rồi Enter và tiếp tục với Value2.
  • Nhiều DNS Server update record rất chậm, mất vài giờ hoặc một vài ngày mới nhận record TXT. Để kiểm tra domain đã update record chưa, các bạn có thể dùng tool DNS Text Lookup. Nếu record chưa được update, quá trình kích hoạt sẽ Fail.
  • Giá trị của TXT Record có thể thay đổi/không đổi qua các lần kích hoạt. Nếu kích hoạt fail, bạn cứ giữ nguyên nội dung TXT Record để dùng vào lần kích hoạt ngay sau đó (value có thể chưa đổi).

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, bạn xe nhận được thông báo chúc mừng Congratulations! như bên dưới:

Waiting for verification…

Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:

– Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:

/etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem

Your key file has been saved at:

/etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem

Your cert will expire on 2018-06-16. To obtain a new or tweaked

version of this certificate in the future, simply run

certbot-auto again. To non-interactively renew *all* of your

certificates, run “certbot-auto renew”

– If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let’s Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate

Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

Kiểm tra lại nội dung chứng chỉ

# ./certbot-auto certificates

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

——————————————————————————-

Found the following certs:

Certificate Name: hocvps.com

Domains: hocvps.com *.hocvps.com

Expiry Date: 2018-06-16 14:51:20+00:00 (VALID: 89 days)

Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem

Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem

——————————————————————————-

Như vậy, bạn đã phát hành thành công chứng chỉ Let’s Encrypt – bao gồm cả DV SSL và Wildcard SSL. Bước tiếp theo, hãy cài đặt trên Webserver như Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ bảo mật Let’s Encrypt (phần 2/ Cấu hình Nginx) và cấu hình tự động gia hạn với crontab (phần 4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt). Đồng thời tham khảo Cấu hình Webserver cho SSL của WP Multisite

3, Một số vấn đề 

– Tùy theo nhu cầu sử dụng, có thể phát hành đồng thời/riêng lẻ các chứng chỉ của một domain.

# ./certbot-auto certificates

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Found the following certs:

Certificate Name: hocvps.com

Domains: hocvps.com

Expiry Date: 2018-06-16 14:51:20+00:00 (VALID: 89 days)

Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem

Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem

Certificate Name: hocvps.com-0001

Domains: *.hocvps.com

Expiry Date: 2018-06-16 14:54:34+00:00 (VALID: 89 days)

Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com-0001/fullchain.pem

Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com-0001/privkey.pem

Certificate Name: hoidap.hocvps.com

Domains: hoidap.hocvps.com

Expiry Date: 2018-06-16 14:56:41+00:00 (VALID: 89 days)

Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/sub.hocvps.com/fullchain.pem

Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/sub.hocvps.com/privkey.pem

– Nếu đã sở hữu chứng chỉ cho domain.com, bạn chỉ cần chạy lệnh như hướng dẫn và chứng chỉ cũ sẽ được cập nhật bổ sung với lựa chọn E(Expand)

You have an existing certificate that contains a portion of the domains you requested (ref:/etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf)

It contains these names: hocvps.com

You requested these names for the new certificate: hocvps.com, *.hocvps.com.

Do you want to expand and replace this existing certificate with the new certificate?

(E)xpand/(C)ancel: E

– Xác thực domain thất bại nếu TXT Record sai, thông báo:

Domain: hocvps.com

Type:   unauthorized

Detail: Incorrect TXT record

“xxx” (and 1 more) found at _acme-challenge.hocvps.com

Tùy trường hợp, value của TXT Record _acme-challenge sẽ thay đổi/không đổi qua các lần xác thực domain nên bạn hãy kiểm tra thật cẩn thận TXT Record với tool DNS Text Lookup rồi chạy lại lệnh phát hành.

(Tham khảo hocvps.com)

5/5 (1 Review)

Leave a Reply