Chào mừng ngày giải phóng miền nam

Tiêu chuẩn Tier cho các Trung tâm dữ liệu

Mức độ TIA Yêu cầu
TIA 1 – Các thiết bị IT chỉ được cung cấp bởi đường dẫn đơn không có dự phòng- Công suất của các thành phần không có sự dự phòng- Hạ tầng cơ bản có độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.671%
TIA 2 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1- Hạ tầng và các thành phần đều được dự phòng- Độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.741%
TIA 3 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1 và 2- Các thiết bị IT được cung cấp bởi nhiều đường độc lập- Tất cả thiết bị thông tin phải được cung cấp bởi nguồn điện kép và cấu trúc liên kết phải phù hợp kiến trúc của Trung tâm dữ liệu.

– Đồng thời duy trì cơ sở hạ tầng với độ sàng là 99,982%

TIA 4 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1, 2 và 3- Tất cả hệ thống làm lạnh phải độc lập với chế độ nguồn kép- Độ sẵn sàng của hạ tầng là 99,995%
0/5 (0 Reviews)
Hotline tư vấn miễn phí