• Trang chủ
  • Xóa file rác trên máy chủ ảo VPS

Xóa file rác trên máy chủ ảo VPS

Người dùng máy chủ ảo VPS thường xuyên xóa thư rác có vừa có thể tránh trường hợp ổ lưu trữ bị đầy lại vừa làm cho máy chạy mượt mà hơn.

Bằng cách sử dụng kết hợp 3 lệnh sau đây bạn có thể dễ dàng tìm được dữ liệu đang chiếm phần lớn dung lượng ổ cứng để xóa đi giải bớt dung lượng ổ cứng.

  1. Lệnh du: xác định dung lượng sử dụng
  2. Lệnh sort: sort lại các dòng của file text hoặc input data
  3. Lệnh head: output dữ liệu từ trên xuống, ví dụ lấy 10 dòng đầu tiên chẳng hạn

1, Cách kiểm tra dung lượng của thư mục /home/

du -sh /home/

Sử dụng lệnh bên dưới để tìm 10 file/thư mục có dung lượng lớn nhất. Thay /home bằng đường dẫn bạn muốn

du -a /home/ | sort -n -r | head -n 10

Output ví dụ:

589700 /home
589696 /home/hocvps.com
526988 /home/hocvps.com/public_html
506628 /home/hocvps.com/public_html/wp-content
385096 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads
179988 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2014
117072 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2013
74212 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/plugins
47296 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2012
43100 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/cache

2, Dòng lệnh convert thông tin byte thành MB, KB 

cd /path
du -hsx * | sort -rh | head -10

Các lệnh trên chỉ sử dụng được khi hệ điều hành có cài đặt sort, nếu không thì bạn có thể dùng lệnh dưới đây:

for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11

Output ví dụ:

179M .
84M ./uploads
57M ./images
51M ./images/faq
49M ./images/faq/2013
48M ./uploads/cms
37M ./videos/faq/2013/12
37M ./videos/faq/2013
37M ./videos/faq
37M ./videos
36M ./uploads/faq

3, Lệnh tìm kiếm các file lớn nhất trong 1 thư mục

find /path -printf ‘%s %p\n’| sort -nr | head -10
find . -printf ‘%s %p\n’| sort -nr | head -10

Output ví dụ:

5700875 ./images/faq/2013/11/iftop-outputs.gif
5459671 ./videos/faq/2013/12/glances/glances.webm
5091119 ./videos/faq/2013/12/glances/glances.ogv
4706278 ./images/faq/2013/09/cyberciti.biz.linux.wallpapers_r0x1.tar.gz
3911341 ./videos/faq/2013/12/vim-exit/vim-exit.ogv
3640181 ./videos/faq/2013/12/python-subprocess/python-subprocess.webm
3571712 ./images/faq/2013/12/glances-demo-large.gif
3222684 ./videos/faq/2013/12/vim-exit/vim-exit.mp4
3198164 ./videos/faq/2013/12/python-subprocess/python-subprocess.ogv
3056537 ./images/faq/2013/08/debian-as-parent-distribution.png.bak

Để chỉ hiển thị file, bỏ qua thư mục thì các bạn dùng lệnh

find /path -type f -printf ‘%s %p\n’| sort -nr | head -10

hoặc

find /path -type f -iname “*.mp4” -printf ‘%s %p\n’| sort -nr | head -10

Trêm đây là cách tìm và xóa file rác trên máy chủ ảo VPS để hệ thống tốt hơn.

Xin cảm ơn các ơn các bạn đã theo dõi!

(Tham khảo Học.VPS)

Các bài viết liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply